Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä
M J Moilanen Oy
Yhteystiedot: Huvilatie 1 88610 VUOKATTI

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
M J Moilanen Oy/Katja Moilanen
Huvilatie 1
88610 VUOKATTI
puh. 040-4127019
toimisto@sotkamonmurske.fi

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Tietosuojavastaava
M J Moilanen Oy/Katja Moilanen
Huvilatie 1
88610 VUOKATTI
puh. 040-4127019
toimisto@sotkamonmurske.fi

2. Rekisteröidyt
Asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
Asiakassuhteen hoitaminen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Yhteystiedot
nimi
osoite
sähköposti
puhelinnumero
kiinteistön rekisterinumero
henkilö- tai y-tunnus
pankkitili
alv-verovelvollisuus

Asiakastiedot
tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen Huvilatie 1, 88610 VUOKATTI

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin M J Moilanen Oy:n ulkopuolelle.

7. Käsittelyn kesto
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa ja kirjanpitolain edellyttämä tositteiden säilytysaika.

8. Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

11. Tietojen säilytys
Manuaalisesti säilytettävät tiedot on lukitussa tilassa, johon on pääsy vain henkilöillä jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissä. ATK:lla käsiteltävät tiedot on suojattu ohjelman toimittajan toimesta ja kaikki tietokoneet on suojattu ulkopuolisten uhkien varalta. Vain työnsä puolesta tietoja tarvitsevat työntekijät pääsevät käsittelemään tietoja. Osa henkilötietoista on säädetty salassapidettäviksi